Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, दुल्लु, दैलेख

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, दुल्लु, दैलेख

सम्पर्क

*


ईलाका प्रशासन कार्यालय, दुल्लु, दैलेख

ठेगाना :

फोन नं : 089411034

फ्याक्स : 089411034

इमेल : aaodullu.dailekh2@gmail.com