Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, दुल्लु, दैलेख

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, दुल्लु, दैलेख

रमेश प्रसाद खनाल


रमेश प्रसाद खनाल


रमेश प्रसाद खनाल
नायब सुब्बा

शाखा नागरिकता शाखा
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल khanalramesh2048@gmail.com
सम्पर्क 9758001989
बहाल मिति २०७६ पुष १५